Политика по качеството

В условията на пазарно стопанство и конкурента борба на пазара, основната цел на Ръководството на „Енергоконсулт” ЕООД е предлаганите продукти и услуги да са с качество, отговарящо на международните стандарти – високо ниво на безопасност, надеждност и икономичност – което гарантира едно добро представяне пред деловите ни партньори и клиенти, както и създаването на доверие към дружеството в обществото и държавата.

За да запазим съществуващите и завоюваме нови пазари в областта на топлоенергетиката и електромобилността, като приоритет в своето управление ръководството декларира, че се стреми към постоянно и последователно провеждане на Политика и подход в управлението и осигуряване качеството на предлаганите продукти и услуги.

В тази връзка внедрихме Система за управление на качеството. Тази система, чието изграждане се основава на изпитани принципи, ни позволява да поддържаме климат на доверие с клиентите си. За всяка една поръчка ние предоставяме очаквания продукт или услуга с гарантирано качество, цена и срок на доставка.

Овладяването на качеството се основава на участието на всеки член на колектива.

Ние можем да открием и отстраним причините за нашите недостатъци и грешки.
Ние знаем как да открием и отстраним причините за нашите недостатъци и грешки.
Ние знаем, че избягването на недостатъците е по-важно от тяхното отстраняване и че постоянните подобрения се решаващи за нашия успех.

За ефективно провеждане на Политиката по качеството ръководството,заявява следните основни принципи, които прилага в дейността си:

1.Насоченост към клиенти и други заинтересовани страни – висш приоритет на Организацията са нейните клиенти и клиентската удовлетвореност. Поддържаме коректно сътрудничество с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и професионални отношения, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.
2.Процесен подход – създаваните от Организацията продукти са резултат от протичането на взаимосвързани процеси, които се разглеждат и управляват като система.
3.Мислене, основано на риска – овладяването на рисковете и използването на възможностите са основата за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия.
4.Лидерство на ръководството – Висшето ръководство осъзнава отговорността си за поддържането на работеща СУК, гарантира съвместимостта на политиката по качество и на целите по качество със стратегическата насоченост на Организацията и интегрира изискванията на СУК в бизнес процесите в нея.
5.Съпричастност на персонала – считаме, че най-ценният ресурс на Организацията са хората. Непрекъснато повишаване на компетентността на служителите, професионалното развитие и мотивиране на персонала, както и ясното разпределение на отговорностите по нива и функции са основните цели на Организацията при управлението на персонала.
6.Обективен подход при вземане на решения – решенията на всички нива във фирмата се основават на актуална и вярна информация. Наличието на работеща система за комуникации и управление на документираната информация създават условия за вземане на правилни решения.
7.Напрекъснато подобрение на качеството – чрез постоянно наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки; чрез използване на най-съвременни технологии и съоръжения за постигане на високо качество на продуктите; чрез оптимизиране на бизнес процесите в Организацията с цел намаляване на несъответстващите продукти.
8.Управление на взаимоотношенията – изграждане на взаимно изгодни отношения с доставчици, предлагащи високококачествени материали. Организацията определя ясни критерии за техния подбор и оценка.
9.Инвестиционна политика – планиране и реализиране на подходящи инвестиции, съобразени с целите на Организацията.
10.Осигуряване на условия на труд – ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността на служителите, спазвайки приложимите законови и други изисквания, приети за изпълнение и отнасящи се до рисковете по ЗБУТ.
Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качество и целите на Дружеството.

 

Ръководството на Организацията гарантира, че:

Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
полага грижи въведената система за управление да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
е създало условия за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в развитието на СУК.

 

Ръководството, в лицето на Управителя:

официално декларира своята ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията;
поема персонална отговорност за периодично актуализиране на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО с цел непрекъснатото й усъвършенстване;
осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качество и създава механизми за контрол на тяхното изпълнение;
се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

 

Като Управител на „Енергоконсулт“ЕООД,

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Управител:                   
Тодор Георгиев     
Февруари 2020 г.