Доклади

  • Роза на ветровете&Т.И. - показва разпределението на вятъра по посока
  • Интензитет на турбулентност - завихрянето на потока на измерваното място
  • Честотно разпределение - описва вариацията на скоростта на вятъра
  • Средно часови стойности - табличен вид
  • Средно часови стойности - графичен вид

roza mart 2007 24 dni